All About Security From Sociology Viewpoint
خانه   تماس      EN
مقالات
 

در مقالات مطالعات میان رشته ایی

درآمدی بر کاربست تحقیقات
دکتر منیژه نویدنیا
2006-10
کاربست تحقیق، بر این نکته تاکید دارد که چگونه باید از نتایج تحقیقات استفاده نمود و با چه تمهیداتی می توان میزان بهره گیری از نتایج تحقیق را حتی الامکان افزایش داد
اَعمال مدنی و غیر مدنی در جامعه جهانی
باری بوزان
2006-03-01
این مقاله با بهره مندی از چشم انداز مكتب انگلیسی به بررسی گرایش رایج در خصوص ایده جامعه مدنی جهانی می پردازد
مدلهای نظری در جامعه شناسی امنیت
دکتر منیژه نویدنیا
2005-03-01
جامعه شناسی امنیت در مفهوم گسترده رشته ای از جامعه شناسی است كه روابط متقابل میان امنیت و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد

نیاز سنجی تحقیقات
دکتر منیژه نویدنیا
2005-03
کاربرد فنونی که بتوان به کمک آنها اطلاعات مناسب را درباره نیازهای تحقیقاتی گردآوری کرد و به الگوی نیازها و خواسته های تحقیقاتی سازمان رسید، موضوعی است که در این مقاله بطور خلاصه به آن اشاره شده است

معمای امنیت اجتماعی
پل روی
2003-10-01
تأمل در رهیافت امنیت اجتماعی با هدف تبیین نسبت نظری امنیت و هویت، از رویکردهای متأخر در مطالعات امنیت به ویژه در میان اروپائیان بوده است

استراتژی به مثابه پدیده ای اجتماعی
دکتر منیژه نویدنیا
2003-06
پدیده اجتماعی به استناد نظر دورکیم تعریف گردیده و شیوه های عمل، فکر و احساس که در بیرون از فرد وجود دارد و از قدرت و قوت اجباری برخوردارند و به وسیله آن خود را بر فرد تحمیل می کنند، با ملاحظات استراتژیکی مورد بحث قرار گرفته است

امنیت و تعاملات اجتماعی
دکتر منیژه نویدنیا
2002
زندگی انسان بدون تعاملات و روابط اجتماعی غیر ممکن خواهد بود، همچنانکه عدم ارضاء برخی نیازها، نیازهای انسان آن چیزهایی است که به اقتضای طبیعت خود برای زیستن، سلامت و استمرار جریان حیات و سودمندی خویش به آن احتیاج دارد که از آن جمله «امنیت» می باشد

رضایت اجتماعی
دکتر منیژه نویدنیا
1998-03
در این مقاله به بررسی شیوه های تخفیف تنش در روابط انسانی و ایجاد عشق و مهر بیشتر، از طریق تشریح کنش متقابل اجتماعی میان انسانها می پردازیم.
 
مقالات

 

مقاله اصیل
مدلهای نظری در جامعه شناسی امنیت
دکتر منیژه نویدنیا، 11 / 12 / 1383، مجموعه مقالات فراخوان، مرکز تحقیقات و پژوهشهای ناج.


مدلهای نظری در جامعه شناسی امنیت
جامعه شناسی امنیت در مفهوم گسترده رشته ای از جامعه شناسی است كه روابط متقابل میان امنیت و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد

 

جامعه شناسی امنیت در مفهوم گسترده رشته ای از جامعه شناسی است كه روابط متقابل میان امنیت و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. چگونه امنیت بر ارزشها، آموزش و پرورش، ساخت طبقاتی، شیوه زندگی، تصمیم گیریهای سیاسی موثر واقع میشود؟ و به همین ترتیب چگونه جامعه موجب تأمین امنیت می شود؟ ابزارهای امنیت بخشی در جامعه کدامند؟

جامعه شناسی امنیت در این مفهوم به عنوان یك حوزه مستقل و نوپا از بنیان نظری و تئوریك غنی برخوردار نیست و با وجود آنکه كاربرد این واژه در نوشته های امروزی، رو به فزونی نهاده است، هنوز درك روشن و دقیقی از این واژه وجود ندارد و نیازمند تحلیل و تبیین نظری است.

اما از آنجا كه، بحث مشخص و مدونی راجع به امنیت از سوی نظریه پردازان جامعه شناسی انجام نشده و جامعه شناسان بطور صریح و مستقیم از امنیت سخن به میان  نیاورده اند. برای شكل دهی به این رشته جدید و نوپا راهی جز استخراج، استنباط و استنتاج امنیت در چارچوب نظری جامعه شناسان باقی نمی ماند.

 بنابراین، مقاله حاضر به طرح امنیت در قالب گفتمان منفی و گفتمان مثبت پرداخته و با استناد به الگوهای مادی، حوزه معنایی امنیت را در دیدگاه دو جامعه شناس امیل دوركیم و تالكوت پارسنز با توجه به اصول موضوعه نظریات آنان استخراج نموده است و ضمن مقایسه مدل مکانیکی دورکیم و ارگانیکی پارسنز از امنیت، وجوه اشتراک و افتراق را مورد ملاحظه قرار داده است.